4Hotel programmatūra ar papildus moduļiem nodrošina

 

· automātisko sasaisti ar ārzemnieku deklarēšanas sistēmu;

· sasaisti ar klienta uzņēmuma mājas lapu – nodrošina automātisku rezervāciju saņemšanu no mājas lapas vides;

· sasaisti ar tālruņu centrāli – 4Hotel programmatūrā ir iekļauta tarifikācijas sistēma, kas pati automātiski aprēķinās izmaksas par viesa veiktajiem zvaniem un pievienos tās pie viesa rēķina

· sasaiste ar elektroniskajām durvju slēdzenēm – aizmirstiet par papildus elektronisko kartīšu programmēšanu, tā norisināsies automātiski, balstoties uz rezervācijas datiem

· sasaite ar maksas televīzijas sistēmu – automātiska finanšu datu iegūšana par viesa izmantotajiem maksas televīzijas pakalpojumiem

· sasaite ar finanšu uzskaites sistēmām – automātisks izrakstīto rēķinu eksports uz Jūsu uzņēmuma finanšu vadības sistēmu/grāmatvedības sistēmu