4Hotel  ir Latvijā izstrādāta, viesnīcu/viesu māju un atpūtas kompleksu vadības datorprogramma, kura piedāvā visas nepieciešamās funkcijas, lai veiksmīgi vadītu un kontrolētu naktsmītņu darbību. Viesnīcu vadības sistēma 4Hotel piedāvā sekojošas priekšrocības:

 • Ātra rezervāciju veikšana

  Jaunas rezervācijas veikšana ir paveicama ar pāris rokas kustībām. Grupu rezervācija tiek veidota, lietotājam atbildot uz programmas uzdotajiem jautājumiem. Jebkuru rezervāciju var ātri ar peli pārvilkt uz citu istabu vai datumu.

 • Pilnīgs pārskats par istabām

  Programma piedāvā izvērstu istabu skatījumu, kurā ar grafiskiem elementiem un krāsām parādīti istabu stāvokļi un izdarītās rezervācijas. Jūs varat apskatīt istabu noslodzi un to stāvokli par vairākiem laika intervāliem. Šai pašā pārskatā vienmēr ir redzama statistika par izvēlēto dienu – brīvās, aizņemtās un rezervētās istabas un procentuālā noslodze. Tāpat ir pieejams pārskats pa istabu veidiem ar statistiku pa datumiem.

 • Konferenču zāļu un SPA kompleksu atbalsts

  Programma piedāvā konferenču zāļu, pirts, saunu ārstniecisko procedūru un citu uz stundām sniedzamo pakalpojumu atbalstu. Programmā paredzēta iespēja šos pakalpojumus sniegt gan viesnīcas iemītniekiem gan arī citiem viesiem.

 • Vienkārši pārvaldāma cenu politika

  Jums ir iespēja norādīt vairākas pastāvīgās cenas katrai istabai, gan arī mainīt cenas katrai rezervācijas dienai un istabai. Programma satur detalizētu cenu veidošanas algoritmu – neierobežotas iespējas pēc nosacījumu definēšanas aprēķināt viesa rezervācijas cenu

  Likmes

 • Vairāku veidu viesu reģistrācija

  Programma piedāvā iespēju reģistrēt trīs veidu viesus – privātpersonas, grupas un juridiskās personas (tūrisma aģentūras, uzņēmumus u.c). Par katru viesi ir pieejama informācija par viņa iepriekšējiem apmeklējumiem un sniegtajiem papildus pakalpojumiem.

 • Papildus pakalpojumu bloks

  Neierobežotas iespējas veidot pieejamo papildus pakalpojumu datu bāzi, norādot rezervācijas izpildes gaitā, kādus pakalpojumus ir izmantojis vai plāno izmantot.

  Pakalpojumi

 • Atskaišu bloks

  · Veiktās rezervācijas ar iespēju atlasīt pēc rezervācijas statusa, dienu skaita, istabu skaita, viesu skaita.
  · Veiktās rezervācijas izvērstā veidā ar konkrētām istabām un saņemtajiem papildus pakalpojumiem.
  · Viesu iebraukšana un izbraukšana ar detalizācijas iespēju.
  · Tūrisma aģentūru un citu grupu rezervācijas ar detalizācijas iespēju
  · Papildus pakalpojumi ar atlases iespējām pa viesiem, uzņēmumiem un laika intervāliem.
  · Izvērsta noslodzes prognoze vai, paņemot atpakaļejošus datumus pārskatu par viesnīcas noslodzi jebkurā laika intervālā.
  · Izvērsta ienākumu prognoze vai, paņemot atpakaļejošus datumus, pārskatu par viesnīcas ienākumiem jebkurā laika intervālā, ar sadalījumu pa ienākumu veidiem, sagrupētus pēc uzdotā laika intervāla – dienām, nedēļām, mēnešiem, ceturkšņiem, gadiem.


  · Atskaišu bloks sevī ietver specifisku atskaišu sagatavošanu atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām

  CSP